Privacyverklaring Harteraad

Waarom deze privacyverklaring?

Harteraad hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens en wij nemen die serieus. We zijn dan ook blij met de nieuwe privacyregeling, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de gegevens worden alleen verwerkt voor gebruik binnen Harteraad.

Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden.

Harteraad heeft een functionaris gegevensbescherming die er alert op is dat Harteraad correct met gegevens omgaat.

Indien je donateur bent of wordt van Harteraad, of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan Harteraad verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.

Ook als je een bezoek brengt aan www.harteraad.nl worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van het websitebezoek, uur en dag van websitebezoek, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je www.harteraad.nl bezoekt, verklaar je dat je akkoord gaat met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De privacyverklaring bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1  Verantwoordelijke
2  Welke gegevens verzamelt Harteraad, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van donateurs
2.2 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
2.3 Gegevens van beweegpartners
2.4 Gegevens van beweegcoaches
3  Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5  Wijziging van de privacyverklaring

Harteraad adviseert je om deze privacyverklaring goed door te lezen en waar nodig een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Harteraad, website: www.harteraad.nl
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD DEN HAAG
KvK nummer: 30247018
Tel: 088-1111600

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: persoonsgegevens@harteraad.nl

2. Welke persoonsgegevens registreert Harteraad, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens van donateurs

In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam 
b) adresgegevens 
c) geboortedatum 
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) IBAN
In aanvulling op voorgaande kunt je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen in mijn omgeving:
g) informatie over jouw gezondheid; aandoeningen, behandelingen, gebeurtenissen, fasen en relatie tot patiënt.

Heb je betaald via IDEAL? Dan wordt a), b), c) en d) niet verwerkt. De overige gegevens wel. 

Doel van de verwerking
Harteraad verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je donateurschap
Harteraad gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je donatie en de eventuele opzegging daarvan.
Verstrekken van het Harteraad Magazine of andere informatie over diensten van Harteraad
Harteraad gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van het Harteraad Magazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Harteraad.
Afhandelen van donaties
Jouw naam, adresgegevens of e-mailadres en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van jouw donatie, af te wikkelen.
Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten
Harteraad gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor Harteraad.
E-mailings: informatie en aanbiedingen van Harteraad
Harteraad gebruikt jouw naam, e-mailadres, woonplaats en gezondheidsinformatie (indien van toepassing) om per e-mail de maandelijkse gepersonaliseerde nieuwsbrief en voor jou interessante informatie van Harteraad te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Harteraad
Harteraad kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over bijeenkomsten en/of lotgenotencontact van Harteraad of te vragen om te participeren vanuit patiëntenperspectief.
Vrijwilligers
Harteraad kan – uitsluitend in samenspraak met de betreffende vrijwilliger en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van Harteraad, met als doel om leden of zorgverleners te informeren over contactpersonen die als vrijwilliger in de verschillende regio’s actief zijn.
Inloggen in Mijn Harteraad
Jouw e-mailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account in Mijn Harteraad. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.

2.2 Contact met andere geïnteresseerden

Indien je via een aanmeldformulier (voor een bijeenkomst) op de website of telefonisch contact met Harteraad opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) naam-, adres- en woonplaatsgegevens
c) e-mailadres of
d) telefoonnummer

Doel van de verwerking
Harteraad verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je vraag
Harteraad gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een workshop, training of (regionale) bijeenkomst van Harteraad
Indien je je hebt ingeschreven voor een workshop, training of een (regionale) bijeenkomst van Harteraad, gebruikt Harteraad jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres  en postcode (zonder huisnummer) voor het verstrekken van informatie over de workshop, training of de (regionale) bijeenkomst en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.
Specifiek contact in het kader van de dienstverlening ‘Nabelservice’
Harteraad gebruikt jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, naam ziekenhuis, geboortedatum en ontslagdatum uit het ziekenhuis voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van het van jou verkregen verzoek tot nabellen.
E-mails: informatie en aanbiedingen van Harteraad
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Harteraad je e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Harteraad te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Harteraad
Op jouw verzoek kan Harteraad je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van Harteraad.

2.3 Gegevens van beweegpartners

De volgende gegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam contactpersoon
b) NAW gegevens van de contactpersoon
c) sportlocaties met adressen en sportaanbod
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) websiteadres
g) IBAN nummer indien incasso

Doel van de verwerking
Harteraad verwerkt de gegevens van de contactpersoon van de beweegpartner voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap
Harteraad gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
Verstrekken van het Harteraad Magazine of andere informatie over diensten van Harteraad
Harteraad gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van het Harteraad Magazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Harteraad.
Afhandelen van contributie
Jouw naam, adresgegevens of e-mailadres en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
E-mailings: informatie en aanbiedingen van Harteraad
Harteraad gebruikt jouw naam en e-mailadres om per e-mail de nieuwsbrief voor beweegpartners, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Harteraad
Harteraad kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over bijeenkomsten en/of opleidingen/bijscholingen van Harteraad.
Inloggen in Mijn Harteraad
Jouw e-mailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account in Mijn Harteraad. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.
Vermelding op Harteraad bij locaties
Harteraad publiceert de sportlocaties met contactgegevens online op Harteraad.nl met het doel dat beweegpartners vindbaar zijn voor hart- en vaatpatiënten voor het veilig bewegen.

2.4 Gegevens van beweegcoaches en andere deskundigen

In het kader van jouw deskundigheid worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) IBAN

Doel van de verwerking
Harteraad verwerkt de gegevens van licentiehouders en andere deskundigen voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact
Harteraad gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over opleidingen, cursussen of activiteiten van Harteraad.
E-mailings: informatie en aanbiedingen van Harteraad
Harteraad gebruikt jouw naam en e-mailadres om digitale nieuwsbrief voor beweegpartners/coaches te verzenden, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
Harteraad verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap, aanvraag, inschrijving of verzoek tot maximaal zeven jaar na afloop van dit donateurschap, aanvraag, inschrijving of verzoek.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Harteraad de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Harteraad passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Harteraad gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Harteraad, bijvoorbeeld voor het verzenden van het Harteraad Magazine. Met de verwerkers heeft Harteraad een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via je eigen account in Mijn Harteraad op de website van Harteraad kan je de persoonsgegevens die Harteraad verwerkt zelf inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen. Voorwaarde hiervoor is een werkend mailadres. Daarnaast kan je ook via een e-mail of brief naar ons secretariaat bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Harteraad zal je verzoeken in behandeling nemen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Harteraad aan het verzoek heeft gegeven. Indien Harteraad je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail of brief contact opnemen met het secretariaat. Harteraad zal het bezwaar binnen een maand na de ontvangst daarvan in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Harteraad je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Harteraad je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via persoonsgegevens@harteraad.nl of telefonisch via 088-1111600. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail, brief of telefonisch worden gedaan bij ons secretariaat.

5. Wijziging privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. Harteraad adviseert je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Hoe gaat Harteraad om met cookies?
Lees hiervoor het cookiebeleid van Harteraad.

Proclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd is, onvolledig of incorrect. De samenstellers van de website zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op www.harteraad.nl.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief