• Home
  • Algemene voorwaarden lidmaatschap Harteraad

Algemene voorwaarden lidmaatschap Harteraad

1. Aanmelden

1.1 Aanmelden voor het lidmaatschap gebeurt schriftelijk of via de website https://mijn.harteraad.nlbijdragen/lid-worden
1.2 Aanmeldingsformulieren die onduidelijk of onvolledig zijn ingevuld worden geretourneerd.
1.3 De aanmelding wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk bevestigd.

2. Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie.
2.2 Harteraad gaat met de verstrekte gegevens zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
2.3 Per adres ontvangt men maar één tijdschrift, ongeacht het aantal aangemelde gezinsleden.

3. Financiële aspecten van het lidmaatschap

3.1 Het verschuldigde contributiegeld kan op 2 manieren worden voldaan:
a. Door middel van een machtiging welke het lid verstrekt aan Harteraad door ondertekening van het aanmeldingsformulier. Het lid machtigt Harteraad het verschuldigde contributiegeld te incasseren en daartoe de bankinstantie van het lid opdracht te geven om het contributiegeld over te schrijven op de rekening van Harteraad. Door aanmelding en acceptatie van de aanmelding wordt het contributiegeld onmiddellijk en opeisbaar verschuldigd;
b. Door binnen de gestelde termijn de door Harteraad toegezonden factuur te voldoen.
3.2 Bij betaling door middel van de machtiging wordt het contributiegeld binnen vier weken na ontvangst door Harteraad van de bankrekening van desbetreffend lid afgeschreven.             

4. Opzegging lidmaatschap

4.1 Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit kan per mail (info@harteraad.nl) of per post: Postbus 300, 2501 CH Den Haag
4.2 De opzegging wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk bevestigd.
4.3 Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de eventuele afgegeven machtiging.
4.4 Bij beëindiging van het lidmaatschap, blijft terugbetaling van reeds betaalde contributie achterwege.

5.  Beroep

5.1  Wanneer het aangevraagde lidmaatschap door het bestuur wordt afgekeurd dan kan het aanstaande lid in beroep gaan bij de ledenraad. Dit moet schriftelijk ingediend worden bij Harteraad, Postbus 300, 2501 CH Den Haag.

6. Slotbepaling

Door ondertekening van de aanmelding verklaart het lid akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 1 januari 2009.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief